Asbesti koolitus

asbesti õppekava

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: must maja OÜ (EHIS ID: 11752/ 26.02.16)

1. Õppekava nimetus:

Asbestitöid teostava töötaja koolitus (8t)

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Töötervishoid ja –kaitse (vastavalt määruse Täienduskoolituse standard RT I,11.11.2016, 2 lisale Täienduskoolituse õppekavarühmad [RT I, 11.11.2016, 1 – jõust. 01.01.2017])

Õigusaktid: Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded; Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses; Töötervishoiu ja -ohutuse seadus

3. Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK: anda koolitus käigus ülevaade asbestitööde tegemise nõuetest, tööde ohutust korraldamisest ja isikukaitsevahendite valimisest, juhindudes seejuures VV määrusest nr 224 (Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded)

ÕPIVÄLJUNDID: koolituse läbinu mõistab talle määratud kohustusi, oskab töid korraldada ohutult ja vastavalt õigusaktides nõutule sh:

 • mõistab asbestitöödega kaasnevaid riske ja asbesti tervistkahjustavat toimet
 • oskab tuvastada asbesti sisaldavaid materjale
 • mõistab asbestitöö kavandamisega kaasnevaid tegevusi ja oskab koostada asbestitöö kava (sh arvutada mahtusid)
 • oskab tööde korraldamisel rakendada vajalikke kaitsemeetmeid
 • oskab hinnata ja valida sobivaid isikukaitsevahendeid ja -nende kasutamise vajadust
 • mõistab saastest puhastamise ja asbestitöö hügieeninõudeid
 • tunneb erinevaid lammutamise tehnikaid ja oskab valida sobiva

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

SIHTGRUPP: lammutustööde juhid, kes korraldavad ja koordineerivad lammutustöid; töölised, kes tegelevad asbesti sisaldavate materjalide lammutustöödega

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUS: korras tervis ja füüsiline võimekus

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

8 ak tundi, millest 6-7 tundi on auditoorset tööd ja vastavalt 1-2 tundi arutelusid ja praktilist õpet

ÕPPEKESKKOND: loenguruum;optimaalne õppijate arv ühes grupis on 12 inimest;

ÕPPEVAHENDID: auditoorses osas slaidid; isikukaitsevahendite puhul peamiselt kasutatavad IKV-d

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

ÕPPEPROTSESS: auditoorne õpe ja sellele toetuvad arutelud

ÕPPE SISU:

 • Asbesti tervistkahjustav toime ja tervisekahjustuse riski suurendavad tegurid (sh suitsetamine)
 • Kutsehaigused ja töötajate tervisekontrolli kord
 • Asbestiga seonduvad õigusaktid, nõuded tööandjale asbestiga töötamisel
 • Asbesti sisaldavate toodete ja materjalide liigid, nende tuvastamine töökohal
 • Tegevused, mille käigus võidakse asbestitolmuga kokku puutuda
 • Juhised tegutsemiseks, kui töö käigus ootamatult avastatakse asbesti sisaldavaid materjale
 • Asbestitöö kavandamine ja töökava koostamine
 • Asbestitöö hügieeninõuded ja saastest puhastamine
 • Ohutud töövõtted, ohumärguanded
 • Isikukaitsevahendid (sh hingamisteede kaitsed, kaitseriided jms) – sortiment, valimine, kasutamine
 • Jäätmete kõrvaldamine, prügila valik, nõuded prügilatele
 • Lammutamise ja asbesti eemaldamise tehnika

ÕPPEMEETODID: auditoorne töö 6-7 tundi; arutelud ja harjutused 1-2 tundi

ÕPPEMATERJALIDE LOEND: Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded; Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses;

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine kõigis auditoorsetes tundides ja praktilistel harjutustel ja lõputest positiivsele tulemusele – vähemalt 82% (mitteeristav hindamine; test valikvastustega) ja töökava koostamine

8. Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test on hindamiskriteeriumitele vastavalt (õigeid vastuseid vähemalt 82%) täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud ja testi tulemus on vähem kui 82%.

9. Koolitaja kvalifikatsioon

Praktiline tööohutuse õpetamise kogemus eelneval aastal vähemalt 80 tundi ja tõendatav praktiseerimine ehitusvaldkonnas tööohutuse korraldamisel (min. 60% ajast ehitusobjektidel)

© 2019 must maja®