Koordinaatori koolitus

koordinaatori õppekava

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: must maja OÜ (EHIS ID: 11752/ 26.02.16)

1. Õppekava nimetus:

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus (8t)

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

määrus Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Töötervishoid ja –kaitse (vastavalt määruse Täienduskoolituse standard RT I,11.11.2016, 2 lisale Täienduskoolituse õppekavarühmad [RT I, 11.11.2016, 1 – jõust. 01.01.2017])

Õigusaktid: Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses; Täiskasvanute koolituse seadus; Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

3. Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK: anda koolituse käigus ülevaade ehitusplatsi tööohutusalase töö koordineerimise alustest, kohustustest, õigusaktidest ja vahenditest

ÕPIVÄLJUNDID: koolituse läbinu mõistab talle määratud kohustusi, oskab töid korraldada ohutult ja vastavalt õigusaktides nõutule sh:

 • oskab koostada tööohutusplaani
 • oskab tööde korraldamisel rakendada vajalikke kaitsemeetmeid
 • oskab hinnata ja valida sobivaid isikukaitsevahendeid ja -nende kasutamise vajadust
 • mõistab ehitusplatis kontrollimise vajadust ja kontrolli läbiviimise metoodikat

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

SIHTGRUPP: ehitustööde juhid kes korraldavad ja koordineerivad ehitusplatsil tööohutusalast tegevust

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUS: soovitavalt vähemalt 3-aastane ehitusalane praktiline kogemus

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

8 ak tundi, millest 6-7 tundi on auditoorset tööd ja vastavalt 1-2 tundi arutelusid ja praktilist õpet

ÕPPEKESKKOND: loenguruum;
optimaalne õppijate arv ühes grupis on 12 inimest; suurem grupp ei sea ohtu õpingu kvaliteeti kuid võib koolituse kestvust pikendada

ÕPPEVAHENDID: 
auditoorses osas slaidid ja õpivihik (kaardipakk® ehk meie töötamise reeglid); isikukaitsevahendite puhul peamiselt kasutatavad IKV-d

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

ÕPPEPROTSESS: auditoorne osa ja sellele toetuvad arutelud

ÕPPE SISU:

 • tööohutuse olukord Eestis ja sagedasemad tööõnnetused
 • seadusandlus
 • ehitusettevõtja töötervishoiu ja -ohutuse üldkohustused
 • ehitustöödega alustamine ja ehitustööde tegemine
 • ohtlikud tööd
 • ehitusplatsi koordinaator ja tema roll ehitusplatsil
 • ehitustööde kava
 • tööohutusplaan
 • isikukaitsevahendid: valimine, kasutamine
 • töötamine kõrguses (rakmete kasutamise ABCDE)
 • tellingud ja redelid
 • masinad ja seadmed
 • piirded, ohutsoonid ja avakatted
 • liikumisteed
 • elekter ja valgus
 • tõstetööd ja tõstevahendid
 • kaevetööde korraldamine ja kaevandid
 • tuleoht ja tuletööd
 • kemikaalid
 • käitumine õnnetusjuhtumi korral
 • üldkontrolli korraldamine (sh TOM ehk TR-Mittari)

ÕPPEMEETODID: auditoorne töö 6-7 tundi; arutelud ja harjutused 1-2 tundi

ÕPPEMATERJALIDE LOEND: määrus Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses; Kaardipakk® ehk meie töötamise reeglid (ISBN 978-9949-81-320-9); tellingute paigaldus- ja kasutusjuhendid ja -standard

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine kõigis auditoorsetes tundides ja praktilistel harjutustel ja lõputest positiivsele tulemusele, mille annab testi õigete vastuste osakaal – vähemalt 82%

8. Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test on hindamiskriteeriumitele vastavalt (õigeid vastuseid vähemalt 82%) täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija osales auditoorsetes tundides ja praktilistel harjutustel, ent saavutas testi tulemuseks vähem kui 82% õigeid vastuseid.

9. Koolitaja kvalifikatsioon

Auditoorne osa: praktiline tööohutuse õpetamise kogemus eelneval aastal vähemalt 80 tundi ja tõendatav praktiseerimine ehitusvaldkonnas tööohutuse korraldamisel (min. 60% ajast ehitusobjektidel)

© 2019 must maja®