Tellingukool

tellingukooli õppekava

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: must maja OÜ

1. Õppekava nimetus:

Tellingukool ehitusala töötajatele 8 t koolitus

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Ehitusplatsil tööohutusalast tegevust korraldavad ja koordineerivad isikud

Õigusaktid: Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses; Täiskasvanute koolituse seadus; Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

3. Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK: anda koolitus käigus ülevaade ehitusplatsi tööohutusalase töö koordineerimise alustest, õigusaktidest ja vahenditest

ÕPIVÄLJUNDID: koolituse läbinu mõistab talle määratud kohustusi, oskab töid korraldada ohutult ja vastavalt õigusaktides nõutule sh:

 • oskab koostada tööohutusplaani
 • oskab tööde korraldamisel ja tööohutusplaani koostamisel rakendada vajalikke kaitsemeetmeid ja valida sobivaid isikukaitsevahendeid
 • oskab hinnata isikukaitsevahendite kasutamise vajadust
 • mõistab ehitusplatis kontrollimise vajadust ja kontrolli läbiviimise metoodikat

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

SIHTGRUPP: Ehitustööde juhid, kes tuleb kokku puutuda statsionaarsete tellingute paigalduse, kasutamise ja kontrollimisega

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUS: korras tervis, praktiline ehitusplatsi kogemus

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: 8 tundi, millest 3-4 tundi on auditoorset tööd ja vastavalt 4-5 tundi praktilisi harjutusi

ÕPPEKESKKOND: loenguruum ja praktikasaal. Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 12 inimest

ÕPPEVAHENDID: auditoorses osas slaidid ja õpivihik; praktika puhul 3 eri liiki tellingud, isikukaitsevehendid, tööks vajalikud tööriistad

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

ÕPPEPROTSESS: auditoorne osa ja sellele toetuv praktiline õpe

ÕPPE SISU: tööohutuse olukord Eestis ja sagedasemad tööõnnetused

 • seadusandlus
 • tellingute liigid

nõuded tellingutele ja tellingute paigaldamisele, sh:

 • tellingute paigaldamise, demonteerimise või muutmise plaanist arusaamine
 • tellingute paigaldamise, demonteerimise või muutmise ajal järgitavad ohutusmeetmed
 • inimeste või esemete kukkumise ohtu välistavad meetmed
 • kaitsemeetmeid, mida kasutatakse halbade või kiiresti muutuvate ilmastikutingimuste puhul tellingute kahjustumise vältimiseks
 • tellingutele lubatud koormust;
 • muud ohud, mis on seotud tellingute paigaldamise, demonteerimise või muutmisega

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne töö 3-4 tundi

Praktilised harjutused, sh eriliigiliste tellingut montaaž ja demontaaž 4-5 tundi

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

määrus Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

määrus Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses

PERI UPT 72 – Standardse komplekti paigaldus- ja kasutusjuhend

Fassaaditelling Plettac SL70 – Paigaldus- ja kasutusjuhend

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine kõigis auditoorsetes tundides ja praktilistel harjutustel. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele, mille annab testi õigete vastuste osakaal – vähemalt 82%

8. Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test on hindamiskriteeriumitele vastavalt (vähemalt 82% õigeid vastuseid) täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija osales auditoorsetes tundides ja praktilistel harjutustel ent ei saavutanud testi tulemuseks vähemalt 82% õigeid vastuseid.

9. Koolitaja kvalifikatsioon

Auditoorne osa: praktiline tööohutuse õpetamise kogemus vähemalt 120 tundi ja praktiseerimine ehitusvaldkonnas (min. 60% ajast ehitusobjektidel)

Praktiline osa: praktiline tellingupüstitamise kogemus vähemalt 120 tundi viimase kolme aasta jooksul (tellingute paigaldamine ja/või demonteerimine, paigaldamise ja/või demonteerimise juhtmine, tellingute projekteerimine, tellingute kontrollimine ehitusobjektil

© 2019 must maja®